Get Adobe Flash player

Math Camp ป.5-6

Headingเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูลได้จัดกิจกรรม Math Camp ให้กับนักเรียนชั้นป.5-6 ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณาจารย์และนักศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภาพกิจกรรม

Art Camp ป.1-2

Headingเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูลได้จัดกิจกรรม Art Camp ให้กับนักเรียนชั้นป.1-2 ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้้งนี้ จัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน 4 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ที่ 1 กระดาษรีไซเคิล  , ฐานการเรียนรู้ที่ 2  หน้ากาก ฐานการเรียนรู้ที่ 3 หุ่นถุงกระดาษ , ฐานการเรียนรู้ที่ 4  งานปั้น ภาพกิจกรรม

ตานก๋วยสลาก

Headingเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 โรงเรีียนเทศบาล3 ศรีทรายมูล ได้จัดกิจกรรมตานก๋วยสลากขึ้น เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น ภาพกิจกรรม