เทศบาลนครเชียงราย

INFORMATIONS ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการเปิดเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 

1 พฤษภาคม 2558                     นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินอุปกรณ์การเรียน

4 พฤษภาคม 2558                     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปิดภาคเรียนที่ 1/2558

11 พฤษภาคม 2558                    นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เปิดภาคเรียนที่่ 1/2558

Read more